شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

**سپيد

+ *منطق بي منطقي ! براي سگهاي شيراز دل مي سوزانند ولي براي مردم غزه و لبنان و سوريه ككشان هم نمي گزد !! *
**سپيد
**
کاملا درسته
mp3 player شوکر
**سپيد
رتبه 93
1 برگزیده
195 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top