شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

**سپيد

+ *آي گلها ! كمربندها را ببنديد خزان دارد از راه مي رسد شما خوبيد خزان هم خوب است امّا من نمي دانم چه دشمني دارد با شما ! گويي پرپر شدنتان براي او لذتي دارد كه لبخندتان ندارد ! *
منبع:...؟؟؟
@};- بسيار زيبا
**سپيد
خودم نوشتم /
**سپيد
مي خواهيد دو سه تا كلمه بگوييد برايتان چيزي بنويسم :)
از اين چرخ دوار و اين روزگار ، جواني و پيري شود آشکار ، بريزيد برگ درختان زرد ، که سبزي دهد بار ديگر بهار
ساعت دماسنج
**سپيد
رتبه 93
1 برگزیده
195 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top