شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

**سپيد

+ انگار گلهاي سپيد از روز تولدشان كفن پوشند و براي مردن له له مي زنند !!
mp3 player شوکر
**سپيد
رتبه 93
1 برگزیده
195 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top